Πολιτιστική κληρονομιά

Oι ταυτότητες, ατομικές και συλλογικές, είναι πολυεπίπεδες, τμηματικά οργανωμένες και δυναμικές.

Τα άτομα, ως πρόσωπα και ως μέλη συλλογικοτήτων, επιλέγουν την έκφανση ή το επίπεδο της ταυτότητάς τους που επιθυμούν να τονίσουν κατά περίσταση και κατ’ αναλογία με το εκάστοτε πλαίσιο συνύπαρξης και αντιπαράθεσης προς σημαντικούς άλλους ή προς άλλες ομάδες. 

 Επιπλέον, οι ατομικές και οι συλλογικές ταυτότητες μετασχηματίζονται στον κύκλο της ζωής των ανθρώπων και των ομάδων. Τα χαρακτηριστικά της ευελιξίας και της δυναμικότητας των ταυτοτήτων είναι έντονα στο σημερινό κόσμο λόγω της αυξημένης κινητικότητας και της εύκολης και ταχείας διακίνησης υλικών και άυλων αγαθών, που έχει επιφέρει η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και η εκτεταμένη χρήση της τεχνολογίας στην επικοινωνία των ανθρώπων. 

Η Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά εκδηλώνεται: 

  • στις προφορικές παραδόσεις και εκφράσεις, συμπεριλαμβανομένης της γλώσσας. 
  • στις επιτελεστικές τέχνες. 
  • στις κοινωνικές πρακτικές, στις τελετουργίες και στις εορταστικές εκδηλώσεις. 
  • στις γνώσεις και πρακτικές που αφορούν τη φύση και το σύμπαν.
  • στην τεχνογνωσία που συνδέεται με την παραδοσιακή χειροτεχνία. 

Πολιτισμικός χώρος-Πολιτισμικό Τοπίο

Ο όρος «πολιτισμικό τοπίο» δε χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα συγκεκριμένο τύπο τοπίου, αλλά για να ορίσει ένα νέο τρόπος αντίληψης του χώρου, που να δίνει έμφαση στην αλληλεπίδραση του ανθρώπινου παράγοντα και της φύσης διαμέσου του χρόνου. Συμπερασματικά, όλα τα τοπία έχουν πολιτισμικές αναφορές, επειδή έχουν με οιονδήποτε τρόπο επηρεαστεί από την ανθρώπινη δράση ή αντίληψη. Ακόμα και τα τοπία, ως φυσικό ενδιαίτημα, χαρακτηρίζονται πολιτισμικά, επειδή διαθέτουν ιστορική και γεωγραφική ταυτότητα.

Συλλογική ταυτότητα και μνήμη

Οι παραδοσιακές τέχνες λειτουργούν ως στοιχείο συλλογικής ταυτότητας και μνήμης κάθε λαού και τονίζουν την αξία διαφύλαξης και ανάδειξης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς του.