Βιωσιμότητα

Η βιωσιμότητα καθώς και οι συγγενικοί της όροι έχουν μεγάλη σημασία και κινητοποιούν πλέον σε μεγάλο βαθμό την παγκόσμια κοινότητα. Δίνεται έτσι η ευκαιρία στον οργανισμό ΝΩΜΩ να διερευνήσει τη δυνατότητα σχεδιασμού μίας στρατηγικής μακροχρόνιας βιωσιμότητας μέσα από δράσεις που άπτονται του φυσικού περιβάλλοντος ή των εκφάνσεων υλικής κληρονομιάς και παράλληλα να επιδιώξει κάτα το δυνατόν τόσο την καταμέτρηση όσο & τη μείωση του περιβαλλοντικου αποτυπώματος στην υλοποίηση πολιτιστικου έργου.

Ο άνθρωπος, όπως και όλα τα έμβια όντα, πάντα χρησιμοποιούσε τους φυσικούς πόρους της Γης για ικανοποιήσει τις ζωτικές του ανάγκες.

Ο άνθρωπος, όπως και όλα τα έμβια όντα, πάντα χρησιμοποιούσε τους φυσικούς πόρους της Γης για να ικανοποιήσει τις ζωτικές του ανάγκες. Η βιομηχανική και τεχνολογική επανάσταση των δύο τελευταίων αιώνων είχαν ως αποτέλεσμα όμως τη σταδιακή αλλά συνεχώς αυξανόμενη εντατικοποίηση της εκμετάλλευσης του φυσικού πλούτου με ανεξέλεγκτο τρόπο, καθώς δεν είχαν αναγνωριστεί οι πεπερασμένες δυνατότητες του περιβάλλοντος να αυτοαναπαράγεται. Τα όρια που έπρεπε να τεθούν στην ανάπτυξη, λόγω αυτής της εγγενούς αδυναμίας, δημιούργησαν την ανάγκη για μια ισόρροπη σχέση μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης, του φυσικού περιβάλλοντος και της κοινωνίας.

Προστέθηκαν λοιπόν η κοινωνία και το περιβάλλον ως παράγοντες σε αυτόν της οικονομίας. Αυτές οι προσθήκες προσεγγίζονται από την ανάπτυξη εννοιών όπως αειφορία, βιωσιμότητα, βιωσιμη και αειφόρος ανάπτυξη. Για την ακρίβεια σύμφωνα με τον όρο Αειφόρος Ανάπτυξη, οι τρεις παράγοντες, οικονομία, περιβάλλον, κοινωνία θα πρέπει να έχουν μία ισορροπημένη σχέση αλληλεξάρτησης. Οι παράγοντες αυτοί ενσωματώνονται οργανικά συναποτελόντας την έννοια  χώρος, ως φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Ο χώρος και όλες του οι εκφάνσεις, συνεπώς, αποτελούν αναπόσπαστο κόμμάτι της αειφόρου ανάπτυξης κι  επαναπροσδιορίζονται συνεχώς μέσα στην πάροδο του χρόνου τόσο διαμέσου όσο και χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. 

Ο ΧΩΡΟΣ ως πρώτος θεματικός άξονας των δράσεων της ΝΩΜΩ ΑμΚε είναι αλληλένδετος με την έννοια της βιωσιμότητας, της αειφόρου ανάπτυξης κλπ.  Οι δράσεις που εντάσσονται σε αυτό το θεματικό άξονα αποτελούν την αρχική βάση για τον ευρύτερο σχεδιασμό στρατηγικής βιωσιμότητας, την αφορμή για διάχυση της σχετικής επιστημονικής γνώσης, καθώς και ίσως κίνητρο για να διερευνηθούν τρόποι δικτύωσης δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αφορούν γενικά στην αειφόρο ανάπτυξη και την ευημερία. Με αυτό τον τρόπο η ΝΩΜΩ λειτουργεί έχοντας ως προτεραιότητα το περιβάλλον αλλά ταυτόχρονα εκφράζει  εξωστρέφεια γιατί συμπορεύεται με τη διεθνή κοινότητα η οποία έχει τονίσει την ανάγκη τόσο της διεθνούς συνέργειας όσο και της εθνικής δράσης και γενικότερα της ανθρώπινης παρέμβασης.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι τα αυξημένα επίπεδα πολιτιστικής συμμετοχής έχουν θετικά αποτελέσματα τόσο στην ενθάρρυνση της κοινωνικής συνοχής υποστηρίζοντας την ένταξη περιθωριοποιημένων ομάδων όσο και εν γένει την ευημερία και την υγεία. 

Comment 01

  1. Παράθεμα: Προσέγγιση

Comments are closed.