Συνέργεια

Η συνέργεια και η διασύνδεση αποτελούν το βασικό άξονα οργάνωσης των δράσεων της ΝΩΜΩ πρακτική που υποβοηθείται από το γεγονός ότι οι πολιτιστικοί και δημιουργικοί τομείς, στους οποίους βασίζεται η δραστηριότητα της,  περιλαμβάνουν μία πληθώρα πεδίων δράσης: σύγχρονη επιστημονική μεθοδολογία, δημιουργικές εκφράσεις και αφηγήσεις, τεχνολογία, έρευνα και ανάπτυξη, δημιουργία, παραγωγή, τεκμηρίωση αγαθών και υπηρεσιών πολιτισμού. 

Τα ανωτέρω αναπτύσσονται γύρω από την πολύπλευρη διάδραση φορέων και οργανισμών και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

επιστήμη,  έρευνα και καλλιτεχνική δημιουργία ευρύτερα, δημιουργίες σύγχρονης και λαϊκής τέχνης, σχέδιο, αρχιτεκτονική, μηχανική, προγραμματισμό, βάσεις δεδομένων,  οικολογία, εφαρμοσμένες  τέχνες και τεχνικές, οπτικοακουστικές εφαρμογές,  υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά, αρχεία, βιβλιοθήκες και μουσεία, φεστιβάλ, μουσική, λογοτεχνία, παραστατικές τέχνες, εκδόσεις, ραδιόφωνο κλπ.

Η «διασύνδεση» των τομεών επιστήμης – τέχνης – τεχνολογίας, μπορεί να δράσει πολλαπλασιαστικά στη διάχυση των αποτελεσμάτων τόσο των τομέων ξεχωριστά, τις επιστημονικές ανακαλύψεις και την τεχνολογική καινοτομία αλλά και από κοινού στην ευρύτερη κοινωνία και οικονομία.

Τελικό στόχο αποτελεί η δημιουργία ενός υβριδικού «χώρου» για την υλοποίηση έργου, έρευνας & καινοτομίας, την ανάπτυξη μεθόδων, προτύπων και πρωτοκόλλων συνεργασίας και την ένταξη σε παγκόσμιους μηχανισμούς εφαρμόζοντας κοινά προγράμματα.