Συνέργεια

Η συνέργεια και η διασύνδεση αποτελούν το βασικό άξονα οργάνωσης των δράσεων της ΝΩΜΩ πρακτική που υποβοηθείται από το γεγονός ότι οι πολιτιστικοί και δημιουργικοί τομείς, στους οποίους βασίζεται η δραστηριότητα της,  περιλαμβάνουν μία πληθώρα πεδίων δράσης: σύγχρονη επιστημονική μεθοδολογία, δημιουργικές εκφράσεις και αφηγήσεις, τεχνολογία, έρευνα και ανάπτυξη, δημιουργία, παραγωγή, τεκμηρίωση αγαθών και υπηρεσιών πολιτισμού.